Album: Statues


Lingyin Temple, Hangzhou, China
Lingyin Temple, Hangzhou, China